Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 1/2021
zo dňa 12. januára 2021
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda

Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo na svojom zasadnutí dňa 12.1.2021.

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta dňa 23.12.2021.

Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta dňa 14.1.2021.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca 2021, okrem Článku 7. a 8., ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2021 a kontrola dodržiavania Článku 7. a 8. sa vykonáva s účinnosťou od 1. júla 2021.

Mesto Dunajská Streda podľa § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení s ustanoveniami § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v y d á v a toto

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 1/2021
zo dňa 12. januára 2021
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda

I. ČASŤ
ZÁKLADNÉ Ustanovenia

Článok 1
Úvodné ustanovenia

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ustanovuje podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácii v meste Dunajská Streda, určuje spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej platenia.
 2. Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na alternatívne parkovacie miesta mimo zóny s dopravným obmedzením a mimo zón dočasného parkovania, ktorých užívanie je bez poplatku. Alternatívne parkovacie miesta sú uvedené v Prílohe č. 4 tohto nariadenia.

Článok 2
Definícia pojmov

 1. Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
 2. motorovým vozidlom – vozidlo, ktoré sa pohybuje vlastnými prostriedkami na základe vlastného pohonu.
  (kategória L - motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky;
  kategória M1 -vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča;
  kategória N1 - vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg)
 3. miestnymi komunikáciami – všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve mesta Dunajská Streda a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave,
 4. státím – je uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie
 5. zastavením vozidla – je prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vozidla
 6. vozidlami
 7. zónou s dopravným obmedzením - časť verejného priestranstva – ulice a námestia – ktorej začiatok je označený zvislou dopravnou značkou IP 24a – zóna s dopravným obmedzením so symbolom dopravnej značky B 33 – zákaz státia a jej koniec je označený zvislou dopravnou značkou IP 24b – koniec zóny s dopravným obmedzením so symbolom dopravnej značky B 33 – zákaz státia,
 8. rezidentská zóna - tvoria ju rezidentské parkovacie miesta nachádzajúce sa na priľahlých pozemkoch v okolí bytových domov v zónach dočasného parkovania, označené príslušnou zvislou dopravnou značkou a vyznačené modrou farbou,
 9. vyznačenými parkovacími miestami - sú parkovacie miesta, ktoré sú označené
  • zvislou dopravnou značkou IP 17a – Parkovisko – parkovacie miesta s plateným státím v slovenskom a maďarskom jazyku a vodorovnou dopravnou značkou V 10a až V 10c,
  • zvislou dopravnou značkou IP 12, IP 13a, až IP 13c, IP 14a, IP 14b, IP 15a, IP 15b - Parkovisko – parkovisko parkovacie miesto s uvedeným státím a s dodatkovou tabuľou E 12 s textom „Platené parkovisko“ v slovenskom a maďarskom jazyku a vodorovnou dopravnou značkou V 10a až V 10c,
  • zvislou dopravnou značkou IP 16 – Parkovisko – parkovacie miesto s vyhradeným státím s dodatkovou tabuľou E 12 s príslušným textom v slovenskom a maďarskom jazyku a vodorovnou značkou V 10a až V 10c,
 10. parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutým - parkovacie miesta označené zvislou dopravnou značkou IP 12 – parkovisko s dodatkovou tabuľou E 15 – Vyhradené parkovacie miesto pre osobu so zdravotným postihnutím,
 11. bytom – je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, ktorý je rozhodnutím stavebného úradu určený na trvalé bývanie,
 12. domácnosť - tvoria ju fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú v jednom byte,
 13. parkovaním – je parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií,
 14. doba spoplatnenia - je časový úsek, počas ktorého je dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií prípustné len za úhradu, ak nariadenie alebo osobitný predpis neustanovuje inak,
 15. elektronickým informačným systémom – sú informácie o úhradách za dočasné parkovanie, ktoré umožňujú kontrolu úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel,
 16. kontrolou zaplatenia úhrady – je výkon Prevádzkovateľa, ktorým kontroluje zaplatenie úhrady v zóne dočasného parkovania prostredníctvom mobilnej aplikácie a SMS správy, a to overením evidenčného čísla vozidla v elektronickom informačnom systéme Prevádzkovateľa a zaplatenie úhrady prostredníctvom parkovacieho lístka fyzickou obhliadkou,
 17. mobilnou aplikáciou – prostriedok zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel v zóne dočasného parkovania, ktoré sa preukazuje zaregistrovaním evidenčného čísla vozidla v elektronickom informačnom systéme Prevádzkovateľa,
 18. parkovacím lístkom – je cenina vydaná parkovacím automatom Prevádzkovateľa v tlačenej podobe, potvrdzujúca úhradu za dočasné parkovanie motorového vozidla,
 19. parkovacím systémom – sú technické a elektronické prostriedky slúžiace na úhradu dočasného parkovania motorových vozidiel prostredníctvom mobilnej aplikácie, SMS správy a parkovacieho lístka,
 20. prevádzkovateľom – je subjekt zabezpečujúci prevádzku parkovacích miest a parkovísk, ktorým je spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda,
 21. prevádzkovým poriadkom – je dokument, ktorý podrobnejšie upravuje podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel na úsekoch miestnych komunikácií a iných komunikácii na území mesta Dunajská Streda,
 22. rezidentom sa rozumie:
  • fyzická osoba, prihlásená na trvalý/prechodný, alebo administratívny pobyt v byte Dunajská Streda, alebo
  • cudzinec, ktorý je štátny príslušník členského štátu európskej únie a ktorý sa oprávnene nepretržite zdržiava na území Slovenskej republiky počas obdobia menej ako piatich rokov a v potvrdení o registrácii pobytu alebo v doklade o pobyte má uvedenú adresu pobytu v byte v Dunajskej Strede; to platí aj pre jeho rodinného príslušníka podľa osobitného predpisu, alebo
  • cudzinec, ktorý nie je štátny príslušník členského štátu európskej únie a ktorému bol policajným útvarom udelený pobyt (prechodný, trvalý, tolerovaný) na území Slovenskej republiky s adresou pobytu v byte v Dunajskej Strede,
   ktorá/ktorý má právny vzťah k motorovému vozidlu a je registrovaná/registrovaný v elektronickom informačnom systéme Prevádzkovateľa, osobne na mieste určenom Prevádzkovateľom v Prevádzkovom poriadku, elektronicky v mobilnej aplikácií alebo prostredníctvom webového rozhrania,
 23. návštevníkom – je osoba, ktorá je oprávnená dočasne užívať parkovacie miesto Prevádzkovateľa na základe zakúpeného parkovacieho lístka, vydaného parkovacím automatom Prevádzkovateľa,
 24. abonentom – je fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nie je rezidentom,
 25. SMS správou – je elektronická správa odoslaná na príslušné telefónne číslo v tvare určenom Prevádzkovateľom, preukazujúca zaplatenie úhrady za dočasné parkovanie motorového vozidla v zóne,
 26. trvalým pobytom - je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky, pričom občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt; pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky, ktorý ho oprávňuje zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na ktorý mu bol policajným útvarom udelený,
 27. administratívnym pobytom - je miesto (adresa bytu), kde sa fyzická osoba, ktorá nemá trvalý ani prechodný pobyt v meste Dunajská Streda, skutočne zdržiava. Miesto administratívneho pobytu sa preukazuje zriadením služby (na Slovenskej pošte a.s.) časového doposielania zásielok na adresu bytu v Dunajskej Strede,
 28. spoplatnenými parkovacími miestami na dočasné parkovanie - sú úseky miestnych komunikácií v zóne, na ktorých sú zriadené parkoviská alebo parkovacie miesta určené na dočasné parkovanie motorových vozidiel, označené príslušnou dopravnou značkou.
 29. VPK – virtuálna parkovacia karta

Článok 3
Zóna dočasného parkovania

Úseky miestnych komunikácií určené na dočasné parkovanie motorových vozidiel (parkovacie miesta) sa zaraďujú do ucelenej oblasti (ďalej len zóna) a sú uvedené v prílohe č. 1 (úseky miestnych komunikácií v zóne s dopravným obmedzením), v prílohe č. 2 (situácia umiestnenia parkovacích miest v zóne s dopravným obmedzením), v prílohe č. 3 (úseky miestnych komunikácií v zóne dočasného parkovania) a v prílohe č. 4 (situácia umiestnenia parkovacích miest v zóne dočasného parkovania).

Článok 4
Spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest

 1. Prevádzkovanie vyznačených parkovacích miest v zóne dočasného parkovania podľa Článku 3. tohto nariadenia zabezpečuje právnická osoba poverená mestom (ďalej len Prevádzkovateľ).
 2. Výnos z úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len „parkovné“) v súlade s týmto nariadením je príjmom Prevádzkovateľa, ktorý parkovné vyberá vo vlastnom mene a na vlastný účet.
 3. Ročnú odplatu Prevádzkovateľa za prenájom spoplatnených parkovacích miest určí mestské zastupiteľstvo paušálnou sumou.
 4. Prevádzkovateľ bude na vlastné náklady zabezpečovať prevádzku spoplatnených parkovacích miest v zóne s dopravným obmedzením a v zóne dočasného parkovania v nasledujúcom rozsahu a pri dodržaní nasledujúcich podmienok:
  • udržiavať parkovacie miesta v stave spôsobilom na prevádzku – za týmto účelom je povinný zabezpečovať ich letnú a zimnú údržbu,
  • vyberať parkovné v súlade s týmto nariadením,
  • zabezpečovať funkčnosť parkovacieho systému, vrátane ďalších technológií a zariadení nevyhnutných na prevádzku parkovacieho systému,
  • zabezpečiť prostredníctvom automatov vydávanie parkovacích lístkov a možnosť zakúpenia parkovného prostredníctvom SMS platby,
  • vydávať virtuálne parkovacie karty (ďalej aj ako „VPK“).
 5. Prevádzkový poriadok schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
 6. Ak Prevádzkovateľ zistí porušenie tohto nariadenia a Prevádzkového poriadku je povinný nahlásiť každé porušenie Mestskej polícii v Dunajskej Strede.

II. ČASŤ
PODMIENKY DOČASNÉHO PARKOVANIA V ZÓNE S DOPRAVNÝM OBMEDZENÍM

Článok 5
Určenie zóny s dopravným obmedzením

 1. V zóne s dopravným obmedzením sa určujú nasledovné úseky miestnych komunikácií, ďalších pozemných komunikácií a verejných priestranstiev na dočasné parkovanie motorových vozidiel:
  Alžbetínske námestie MK č. M100004
  Ádorská ulica MK č. M100001
  Bacsáková ulica MK č. M100008
  Dunajská ulica MK č. M100043, M10047
  Jilemnického ulica MK č. M100067
  Kukučínova ulica MK č. M100082
  Kulačská ulica MK č. M100083
  Komenského ulica MK č. M100079
  Námestie Ármina Vámbéryho MK č. M100112
  Námestie Sv. Štefana MK č. M100122, MK č. M100123
  Nemešsegská ulica MK č. M100124, MK č. M100125
  Nezábudková ulica MK č. M100131
  Poštová ulica MK č. M100145
  Radničné námestie MK č. M100150
  Ružová ulica MK č. M100153
  Sládkovičova ulica MK č. M100161
  Športová ulica MK č. M100165
  Štúrova ulica MK č. M100166
  Ulica Biskupa Kondého MK č. M100025
  Galantská cesta cesta II/507

  - verejné priestranstvo pri polyfunkčnej budove s. č. 125 na Vajanského ulici

  - verejné priestranstvo okolo budovy s. č. 326 na Hlavnej ulici

  - verejné priestranstvo okolo Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára

  - verejné priestranstvo pri Železničnej ulici

  Úseky miestnych komunikácií, ďalších pozemných komunikácii a verejných priestranstiev sú uvedené v Prílohe č. 1 a 2 tohto nariadenia.

 2. Parkovanie motorovými vozidlami v zóne s dopravným obmedzením je povolené iba na vyznačených parkovacích miestach.

Článok 6
Doba spoplatnenia a výška úhrady za dočasné parkovanie
v zóne s dopravným obmedzením

 1. Doba spoplatnenia sa na parkovacích miestach v zóne s dopravným obmedzením určuje v pracovných dňoch od 8:00 hodiny do 17:00 hodiny.
 2. Výnimka z ustanovenia odseku (1) tohto článku nariadenia sa určuje v dobe od 27. decembra do 31. decembra daného kalendárneho roka, kedy je parkovanie bez poplatku.
 3. Za dočasné parkovanie motorového vozidla na vyznačenom parkovacom mieste v zóne s dopravným obmedzeným je vodič alebo držiteľ motorového vozidla (ďalej len „platiteľ úhrady“) povinný platiť Prevádzkovateľovi parkovné v období uvedenom v odseku
 4. tohto článku nariadenia, ak toto nariadenie alebo Prevádzkový poriadok neustanovuje inak:
  • 0,50 € na jednu hodinu pri zakúpení parkovacieho lístka z parkovacieho automatu, pričom minimálne parkovné je 0,30 € za 36 min. a za každé navýšenie o 0,10 € sa predlžuje doba trvania parkovania o 12 minút a 0,50 € za každú začatú hodinu pri zakúpení parkovacieho lístka prostredníctvom smartfónovej aplikácie,
  • 0,60 € na každú začatú hodinu pri zakúpení parkovacieho lístka prostredníctvom SMS platieb,
  • 260,- € na rok na každé motorové vozidlo,
  • 140,- € na polrok na každé motorové vozidlo,
  • 80,- € na štvrťrok na každé motorové vozidlo,
  • 30,- € za mesiac na každé motorové vozidlo,
  • 20,- € za prvé motorové vozidlo a 40 € za každé ďalšie motorové vozidlo za rok pre obyvateľov, ktoré majú trvalé alebo prechodné bydlisko v zóne s dopravným obmedzením.
 5. Úhrada parkovného podľa odseku (3) je viazaná na jedno evidenčné číslo motorového vozidla (ďalej len EČV) ak nie je ďalej ustanovené inak.
 6. Povinnosť platenia parkovného v zóne s dopravným obmedzením sa nevzťahuje na platiteľa parkovného, ktorý má označené motorové vozidlo s Parkovacím preukazom pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím vydaným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny podľa zákona NR SR č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 7. Povinnosť platenia parkovného v zóne s dopravným obmedzením sa nevťahuje na motorové vozidlo, v ktorom je prepravovaná fyzická osoba, ktorá je držiteľom Preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo Preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom za podmienky, že uvedená fyzická osoba predloží k nahliadnutiu Prevádzkovateľovi svoj občiansky preukaz, preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, technický preukaz motorového vozidla (Osvedčenie o evidencii – Časť II.) za účelom zaevidovania daného motorového vozidla do evidencie Prevádzkovateľa.
 8. Povinnosť platenia parkovného v zóne s dopravným obmedzením sa nevťahuje na motorové vozidlá so zeleným EVČ.

III. ČASŤ
PODMIENKY PARKOVANIA V ZÓNE DOČASNÉHO PARKOVANIA

Článok 7
Určenie zón dočasného parkovania

 1. Určujú sa zóny dočasného parkovania s plateným státím, do ktorých sa zaraďujú úseky miestnych komunikácií určených na dočasné parkovanie motorových vozidiel, a to: CENTRUM (C), VÝCHOD (V), SEVER (S), ZÁPAD (Z). Úseky miestnych komunikácií a ďalších verejných priestranstiev sú uvedené v Prílohe č. 3 a 4 tohto nariadenia.
 2. V zónach dočasného parkovania (ďalej len „rezidentská zóna“) je parkovanie povolené len na vyznačených parkovacích miestach motorovými vozidlami za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitého symbolu príslušnej dopravnej značky a spresňujúcich údajov a to tak, aby neohrozili bezpečnosť, plynulosť cestnej premávky a neobmedzili jazdu iných vozidiel.
 3. Pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko tak, aby neobmedzoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri zastavení a státí vodič je povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta. Rovnako nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by znemožnil vjazd a výjazd vozidiel. Ak sú na parkovisku vyznačené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich.
 4. V rezidentskej zóne je státie pre bicyklov a motocyklov povolené aj na chodníku za predpokladu, že ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 metra. Pri takomto státí je parkovanie bez poplatku.
 5. Na parkovacích miestach v rezidentskej zóne môže parkovať v dobe spoplatnenia uvedenej v Článku 8 tohto nariadenia len rezident. Abonent a návštevník iba v prípade, ak zaplatí parkovné.

Článok 8
Doba spoplatnenia a výška úhrady za dočasné parkovanie
v zóne dočasného parkovania

 1. Doba spoplatnenia sa na parkovacích miestach v rezidentskej zóne určuje nasledovne:
  • od pondelka 18:00 hodiny do utorka 8:00 hodiny,
  • od utorka 18:00 hodiny do stredy 8:00 hodiny,
  • od stredy 18:00 hodiny do štvrtka 8:00 hodiny,
  • od štvrtka 18:00 hodiny do piatka 8:00 hodiny,
  • od nedele 18:00 hodiny do pondelka 8:00 hodiny.
 2. Ak štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, uznaný v Slovenskej republike, pripadne na všedný deň od utorka do štvrtka, doba spoplatnenia parkovacích miest sa v rezidentskej zóne určuje od 18:00 hodiny do nasledujúceho pracovného dňa 8:00 hodiny, pričom v predchádzajúci pracovný deň od 18:00 hodiny do 8:00 hodiny sviatočného dňa sa parkovné neplatí.
 3. Ak štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, uznaný v Slovenskej republike, pripadne na piatok, parkovné sa v rezidentskej zóne neplatí, vrátane štvrtka od 18:00 hodiny.
 4. Ak štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, uznaný v Slovenskej republike, pripadne na pondelok, doba spoplatnenia parkovacích miest sa v rezidentskej zóne určuje od 18:00 hodiny do nasledujúceho pracovného dňa 8:00 hodiny. Predchádzajúci deň, teda nedeľa, bude parkovanie bez poplatku.
 5. Počas vianočných a veľkonočných sviatkov sa parkovné v rezidentskej zóne neplatí.
 6. Na parkovacích miestach v celej rezidentskej zóne sa určuje úhrada za dočasné parkovanie motorových vozidiel počas doby spoplatnenia za každú jednu začatú hodinu v sume 0,50 € pri zakúpení parkovacieho lístka z parkovacieho automatu, pričom minimálne parkovné je 0,30 € za 36 min. a za každé navýšenie o 0,10 € sa predlžuje doba trvania parkovania o 12 minút, 0,60 € na každú začatú hodinu pri zakúpení parkovacieho lístka prostredníctvom SMS platieb a 0,50 € za každú začatú hodinu pri zakúpení parkovacieho lístka prostredníctvom smartfonovej aplikácie, ak nie je v tomto nariadení ustanovené inak.
 7. Rezidentom je fyzická osoba, ktorá je zaregistrovaná u Prevádzkovateľa, ktorá má vo vlastníctve, alebo v držbe motorové vozidlo.
 8. Registrovaní rezidenti s trvalým pobytom môžu parkovať v rezidentskej zóne 24 hodín denne, v ktorom majú trvalý pobyt za podmienky, že v byte bývajú aspoň 2 dospelé osoby s trvalým pobytom, pričom majú nárok na 2 VPK bezplatne, za ďalšiu VPK sa platí:
  • za tretie motorové vozidlo 200,- € ročne;
  • za štvrté motorové vozidlo 300,- € ročne;
  • za piate a každé ďalšie motorové vozidlo 750,- € ročne.
 9. Registrovaný rezident s trvalým pobytom môže parkovať v rezidentskej zóne 24 hodín denne, v ktorom má trvalý pobyt za podmienky, že v byte býva len 1 dospelá osoba s trvalým pobytom, pričom má nárok len na 1 VPK bezplatne, za každú ďalšiu VPK sa platí:
  • za druhé motorové vozidlo 200,- € ročne;
  • za tretie motorové vozidlo 200,- € ročne;
  • za štvrté motorové vozidlo 300,- € ročne;
  • za piate a každé ďalšie motorové vozidlo 750,- € ročne.
 10. Registrovaný rezident s prechodným alebo administratívnym pobytom môže parkovať v rezidentskej zóne 24 hodín denne, v ktorom má prechodný alebo administratívny pobyt. Registrovaný rezident v jednom byte, v ktorom má registrovaný prechodný alebo administratívny pobyt, má nárok na 1 VPK bezplatne, za každú ďalšiu sa platí:
  • za druhé motorové vozidlo 250,- € ročne.
  • za tretie motorové vozidlo 350,- ročne.
  • za štvrté motorové vozidlo 550,- € ročne.
  • za piate a každé ďalšie motorové vozidlo 750,- € ročne.
 11. Rezident a registrovaný obyvateľ s trvalým pobytom môže parkovať 1 hodinu denne v inej rezidentskej zóne zdarma, a to vytlačením bezplatného parkovacieho lístka z parkovacieho automatu, alebo prihlásením sa do parkovacieho systému prostredníctvom smartfónovej aplikácie.
 12. Ak registrovaný rezident je vlastníkom 2 a viac bytov v Dunajskej Strede v rezidentskej zóne, má nárok na bezplatnú VPK len v jednom prípade, a to prednostne na adrese trvalého pobytu.
 13. Ak má rezident v meste Dunajská Streda v rezidentskej zóne trvalý pobyt a súčasne aj prechodný pobyt, žiadateľ o VPK si zvolí, ktorý z týchto pobytov bude zaregistrovaný pre účely vydania VPK.
 14. Úhrada parkovného je viazaná na jedno EČV, ak nie je ďalej ustanovené inak.

IV. ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 9
Oslobodenie od platenia parkovného za dočasné parkovanie

 1. Od platenia parkovného sú oslobodené:
  • motorové vozidlá s udelenou výnimkou na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, pri splnení podmienok určených všeobecne záväznými právnymi predpismi pre zastavenie a státie na parkovisku bez úhrady parkovného,
  • služobné motorové vozidlá orgánov Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, Ozbrojených síl SR, Hasičského a záchranného zboru, Dobrovoľného hasičského zboru a Mestskej polície v Dunajskej Strede pri služobnom výkone,
  • služobné motorové vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci pri služobnom výkone a vozidlá poskytujúce prepravnú službu v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov pri služobnom výkone,
  • služobné motorové vozidlá mesta, príspevkových a rozpočtových organizácii zriadených mestom a obchodných spoločností založených mestom pri služobnom výkone,
  • služobné motorové vozidlá pohotovostných alebo havarijných služieb pri služobnom výkone,
  • služobné motorové vozidlá zásobujúce peňažné ústavy hotovosťou,
  • motorové vozidlá dopravcu taxislužby, ktorý má oprávnenie na užívanie parkovacích miest na základe osobitného povolenia mesta, ak zaplatil miestnu daň za užívanie verejného priestranstva podľa osobitného všeobecne záväzného nariadenia mesta.
 2. Motorové vozidlá zabezpečujúce zásobovanie môžu stáť bezplatne na vyznačenom parkovacom mieste v zóne dočasného parkovania v dobe od 6.00 hod. do 10.00 hod. a od 16.00 hod. do 18.00 hod. na nevyhnutný čas potrebný na vykonanie vykládky a nakládky tovaru.
 3. Oslobodenie od platenia parkovného sa preukazuje najmä spôsobom označenia služobného motorového vozidla alebo služobným preukazom vodiča motorového vozidla alebo iným preukazom dokladujúcim oslobodenie od úhrady parkovného, alebo parkovacím preukazom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Preukazy podľa predchádzajúcej vety musia byť umiestnené v motorovom vozidle na viditeľnom mieste tak, aby všetky potrebné údaje boli čitateľné z vonkajšej strany motorového vozidla.

Článok 10
Kontrola dodržiavania nariadenia

 1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia v Dunajskej Strede, ktorá za ich porušenie uloží sankcie podľa osobitného predpisu.
 2. Týmto nariadením nie sú dotknuté oprávnenia ostatných subjektov vykonávať kontrolnú činnosť, ktorá vyplýva z osobitných právnych predpisov.

Článok 11
Splnomocňovacie ustanovenie

Splnomocňuje sa primátor mesta Dunajská Streda, aby v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhlásenej príslušnými orgánmi, pozastavil účinnosť Článku 6. a Článku 8. tohto nariadenia.

Článok 12
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.3.2021

Parkovacie karty vydané podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta platného a účinného do 28.02.2021 zostávajú v platnosti do doby na ktorú boli vydané.

Článok 13
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa:

 1. Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. 2/2019 z 19. februára 2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda
 2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 14/2019 zo dňa 24. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č.2/2019 zo dňa 19. februára 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda.

Článok 14
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca 2021, okrem Článku 7. a 8., ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2021 a kontrola dodržiavania Článku 7. a 8. sa vykonáva s účinnosťou od 1. júla 2021.


V Dunajskej Strede, 14.01.2021

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta